Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 19/10/2016

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Bộ tiêu chí quốc gia). Một trong những điểm mới quan trọng của Bộ tiêu chí quốc gia này là đã bổ sung vào tiêu chí thứ 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” nhằm gắn kết, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã. Để bảo đảm tiêu chí thành phần 18.5, Bộ tiêu chí yêu cầu phải “đạt” chỉ tiêu chung và chỉ tiêu vùng (Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và bổ sung xây dựng xã tiếp cận pháp luật, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân vào Chương trình 26/08/2016

Ngày 16/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Một trong những điểm mới quan trọng của Chương trình là việc bổ sung vào nội dung thành phần thứ 9 về “đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” nhằm mục tiêu bảo đảm yêu cầu tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị, dịch vụ hành chính công và tiếp cận pháp luật của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; gắn kết, thực hiện toàn diện xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Đến năm 2020, có 95% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị, dịch vụ hành chính công và tiếp cận pháp luật.

Hội thảo tham vấn dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Bắc 15/08/2016

Thực hiện Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016, trong thời gian 02 ngày 08 và 09/8/2016 tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (dự thảo Quyết định). Tham dự Hội thảo có đại biểu của một số Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam); đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội); chuyên gia của một số tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đại diện Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Hà Nội, Điện Biên và Quảng Bình. Đồng chí Đỗ Xuân Lân – Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.

Bộ Tư pháp tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 07/07/2016

Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg). Xác định đây là nhiệm vụ mới có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành từ Trung ương đến địa phương, để triển khai đồng bộ, hiệu quả, có lộ trình thực hiện phù hợp, Bộ Tư pháp đã tham mưu, đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật và tổ chức triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 02 năm (2014 và 2015) tại 04 tỉnh: Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả tổng kết của các địa phương, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg trên toàn quốc (Báo cáo số 164/BC-BTP ngày 04/7/2016).

Công văn lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 24/05/2016

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các tiêu chí tiếp cận pháp luật, quy trình và thẩm quyền đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1454/BTP- PBGDPL ngày 06/5/2016 hướng dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2016 09/05/2016

Thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg) và Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, trong năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật tại các tỉnh Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ kết quả tổng kết, Bộ Tư pháp dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ này trong năm 2016 như sau:

Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 25/04/2016

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2143/QĐ-BTP ngày 18/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 02 năm (2014-2016)