Khái niệm, nội dung, hình thức tiếp cận pháp luật 21/02/2017

TS. Đỗ Xuân Lân Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

Quản lý nhà nước về Phổ biến, giáo dục pháp luật thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 21/02/2017

Ts. Đỗ Xuân Lân Vụ trưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 17/02/2017

Thạc sĩ Ngô Quỳnh Hoa Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Cần giải pháp quyết liệt 26/07/2016

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 đã quy định về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, được đánh giá là một trong những chính sách quan trọng, có tính đột phá nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác này. Tuy nhiên, để chính sách này phát huy hiệu quả trên thực tế cần có các giải pháp thực hiện mang tính quyết liệt, đột phá hơn nữa.

Hà Nam: Tăng cường đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên 12/11/2015

Sau 05 năm thực hiện, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên.

Hà Nam: Phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng nông thôn mới ở Bình Lục 22/10/2015

Một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là phải vận động, thuyết phục làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, phòng Tư pháp huyện Bình Lục đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định về xây dựng NTM tới đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

An Giang – Việc lưu trữ và thực hiện tốt quy ước trong thời gian tới là rất cần thiết 09/09/2015

Thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở An Giang luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương quan tâm chỉ đạo và được người dân hưởng ứng thực hiện.

Tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 04/09/2015

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hương ước, quy ước trong đời sống và sinh hoạt của cộng đồng dân cư; thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và đã đạt được kết quả quan trọng.

Thừa Thiên Huế: Hoàn thành chương trình tập huấn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ ở cơ sở 25/08/2015

Qua hơn 6 tháng tích cực triển khai thực hiện, đến nay Chương trình tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015 đã hoàn thành, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.