Bản dịch Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị của Liên hợp quốc

  (24/04/2015)
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (gọi tắt là Công ước ICCPR) là một trong những điều ước quốc tế quan trọng về quyền con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua theo Nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16/02/1966 và có hiệu lực từ ngày 23/3/1976. 

Việt Nam đã tham gia vào các điều ước quốc tế về quyền con người từ khá sớm và cho đến nay, Việt Nam đã là thành viên của 05 điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người trong đó có Công ước ICCPR (Việt Nam gia nhập vào ngày 24/9/1982).

Công ước ICCPR có phạm vi điều chỉnh những quyền cơ bản của con người thuộc phạm trù các quyền dân sự, chính trị và là một chủ đề được cộng đồng quốc tế và các quốc gia dành sự quan tâm khác đặc biệt.

Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối quốc gia thực thi Công ước ICCPR, sau đây xin giới thiệu nội dung bản dịch tiếng Việt Công ước về quyền dân sự và chính trị, theo bản dịch từ cuốn sách  “Các công ước cơ bản về quyền con người” của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ, Nhà xuất bản chính trị - hành chính, Hà Nội, 2011.

Tài liệu đính kèm:
In bài viết  Đóng lại