Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-BTP ngày 05/10/2019, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm năm 2020 với tên gọi "Pháp luật với mọi người" nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý; xây dựng,hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 9/4/2019, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019 nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý; xây dựng,hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Với những thành công và kết quả đã đạt được thông qua việc tổ chức Cuộc thi pháp luật trực tuyến năm 2017, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018, với mục tiêu là cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật các quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018).