Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2018 với chủ đề tìm hiểu pháp luật về tiếp cận thông tin đã kết thúc với 12.021 lượt người tham gia thi.
Thông báo kết quả Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lấn thứ nhất năm 2018
Thông báo kết quả và đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lấn thứ ba năm 2017
Thông báo kết quả và đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ hai năm 2017