Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2018 với chủ đề tìm hiểu pháp luật về tiếp cận thông tin đã kết thúc với 12.021 lượt người tham gia thi.
Thông báo kết quả Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lấn thứ nhất năm 2018
Thông báo kết quả và đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lấn thứ ba năm 2017
Thông báo kết quả và đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ hai năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017”, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề “Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015” từ ngày 09/8/2017 đến ngày 31/8/2017. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.