Danh sách thành viên

Danh sách kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Ngày 14/4/2020, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định số 838/QĐ-HĐPH về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: