Quy chế hoạt động

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương: Tổng kết công tác năm 2018

Ngày 4/3/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Báo cáo số 58/BC-HĐPH tổng kết công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận:
Trong công tác tư vấn xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và xây dựng, ban hành, đôn đốc các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật: Hội đồng Trung ương đã tham mưu Chủ tịch Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 01 Quyết định; trình Thủ tướng Chính phủ 02 Đề án; ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư và 03 Quyết định; các thành viên Hội đồng Trung ương đã tham mưu Thủ trưởng bộ, ngành, đoàn thể xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Đề án về công tác PBGDPL như: Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2018 – 2020”; Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng …
Năm 2019, Hội đồng Trung ương đã xác định nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến, tập trung vào phổ biến các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017, 2018, các dự thảo luật dự kiến trình thông qua năm 2018, các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...
Trong công tác tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Hội đồng Trung ương đã đề xuất nhiều giải pháp đổi mới cơ chế, hình thức phối hợp; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phối hợp; cơ chế bảo đảm thực hiện, nhất là về nguồn nhân lực và kinh phí; đề nghị tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong tham gia tư vấn hướng dẫn, chỉ đạo công tác PBGDPL trên phạm vi toàn quốc và trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
Để huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện PBGDPL, các thành viên Hội đồng đã tích cực tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp để huy động xã hội hóa các nguồn lực như: Hội Luật gia Việt Nam triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã thu hút được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vào PBGDPL thông qua việc phối hợp tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn về các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2018-2023 nhằm phát huy đầy đủ vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động của Hội đồng Trung ương cũng như thiết lập thêm kênh huy động lực lượng xã hội tham gia công tác này. Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng đã tích cực thực hiện các hoạt động xã hội hóa, thu hút nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp phục vụ tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; phối hợp với Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm xã hội triển khai thực hiện dự án Nhà Ga xanh nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa trong nhà trường…
Hội đồng đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018: trên cơ sở đó các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã tiến hành nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá đợt thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật. Hội đồng phối hợp PBGDPL đã phát huy vai trò tư vấn, hướng dẫn, định hướng triển khai thực hiện; bước đầu huy động được nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào sự kiện Ngày pháp luật.
Công tác củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng, Ban Thư ký của Hội đồng Trung ương được thực hiện thường xuyên, liên tục bảo đảm hoạt động của Hội đồng Trung ương được thông suốt. Tại địa phương, 100% Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố đã thực hiện kiện toàn thành viên Hội đồng, Tổ thư ký theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện của một số địa phương đã được kiện toàn; nhiều Hội đồng đã ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng. Để nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác PBGDPL, Hội đồng đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiêp vụ PBGDPL cho đội ngũ này. Đặc biệt, ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Một hoạt động nổi bật khác của Hội đồng Trung ương năm 2019 là tư vấn PBGDPL trên phương tiện thông tin, truyền thông: Xác định đây là kênh PBGDPL có nhiều ưu thế, nhanh nhạy, hiệu quả, cơ quan thường trực Hội đồng đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai theo hình thức này; đồng thời phối hợp với các cơ quan thành viên của Hội đồng: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức các hoạt động triển khai Chương trình phối hợp số 2828/BTP-ĐTHVN-ĐTNVN ngày 11/8/2017 giữa Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về phối hợp thông tin, truyền thông về công tác PBGDPL và hoạt động của bộ, ngành tư pháp giai đoạn 2017-2021.Để có sân chơi lành mạnh, bổ ích tạo thói quen cho người dân tích cực tìm hiểu, học tập pháp luật đồng thời cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa pháp lý cho người dân, cơ quan thường trực Hội đồng đã đồng ý về chủ trương cho phép đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình truyền hình “Sức nước ngàn năm” phát sóng định kỳ hàng tuần vào 9h ngày Chủ nhật trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Việc thực hiện Chương trình góp phần tiếp tục lan tỏa pháp luật một cách sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.
Có thể khẳng định, công tác phối hợp triển khai các hoạt động PBGDPL giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ hơn, trách nhiệm được nâng lên thông qua việc ký kết triển khai các chương trình phối hợp, bước đầu huy động được các nguồn lực xã hội tham gia gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Vai trò của thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương và các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc được phát huy và ngày càng rõ nét; công tác quán triệt, triển khai Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện nghiêm túc qua việc ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kết quả củng cố, kiện toàn Hội đồng, ban hành Quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.
Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL mang lại nhiều kết quả tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; đưa công tác này triển khai đúng hướng. Hội đồng đã tư vấn kịp thời, bài bản, sâu rộng các văn bản pháp luật mới, quan trọng được Quốc hội khóa XIV thông qua như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng hành chính, Luật tiếp cận thông tin, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước...và các luật khác có liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật trong xã hội.
Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: việc xây dựng, ban hành Kế hoạch PBGDPL, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng ở một số địa phương còn chậm, thiếu tính chủ động; Chất lượng tư vấn của Hội đồng các cấp còn hạn chế; tổ chức và hoạt động của Hội đồng một số bộ, ngành, địa phương còn chưa thực sự hiệu quả….
Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như: Tư vấn, tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2019 sát với yêu cầu thực tiễn; tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách trong các dự thảo văn bản luật dự kiến trình Quốc hội thông qua năm 2019 theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, nhất là những dự thảo văn bản luật có đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan mật thiết tới quyền lợi của người dân, doanh nghiệp; Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Tư vấn, tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với tổng kết thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; định hướng đề xuất ban hành chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế của các cấp, các ngành và các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới; Tư vấn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về PBGDPL; trọng tâm là triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL sau khi được Thủ tướng ký ban hành; Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thường xuyên, liên tục.

Các tin đã đưa ngày: