Quy chế hoạt động

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg), ngày 15/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1168/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, Kế hoạch xác định 05 nhóm nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, bao gồm:
Thứ nhất, thông tin, truyền thông về Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.
Thứ hai, hướng dẫn các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.
Thứ ba, tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, đề xuất cơ chế tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng theo quy định của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.
Thứ tư, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương những tháng cuối năm 2021.
Thứ năm, tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương sau khi được kiện toàn theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.
Mỗi nhiệm vụ đều được xác định cụ thể tiến độ, sản phẩm và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với từng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo nguyên tắc bảo đảm tính khả thi, bao quát toàn diện các nhiệm vụ cần thiết phải triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, góp phần tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng tiến độ và chất lượng./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Các tin đã đưa ngày: