Chủ đề Kết quả
Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật lần thứ tư năm 2019: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến tội phạm bị tra tấn