Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" đợt 1 năm 2019 (06/06/2019)

Chủ đề “Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018”.

Nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2019, với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi pháp luật trực tuyến lần thứ nhất với chủ đề Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018”.
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2019 được tổ chức bắt đầu từ ngày 7/6/2019 đến hết ngày 7/7/2019.