Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 19/7/2018 của Bộ Tư pháp Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáp dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” năm 2018 (13/08/2018)

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/03/2018 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018; Căn cứ Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (Ban Tổ chức) gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng ban;
2. Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban;
3. Ông Lê Văn Duyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, thành viên;
4. Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Nội chính, Báo Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp thành viên.                                          
Điều 2. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức (Tổ Thư ký) gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Thạo, Trưởng phòng Quản lý công tác xây dựng hương ước, quy ước và tiếp cận pháp luật ở cơ sở, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Tổ phó;
3. Bà  Đỗ Thị Thùy Dương, Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, thành viên;
5. Bà Lê Nguyên Thảo, Chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, thành viên.
Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Tổ Thư ký
1. Ban Tổ chức có nhiệm vụ sau đây:
a) Ban hành Thể lệ Cuộc thi; xây dựng tài liệu chấm thi và các tài liệu liên quan đến Cuộc thi;
b) Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Cuộc thi;
c) Phát động, tổ chức Cuộc thi; tổng kết và trao giải Cuộc thi.
d) Tổ chức thông tin, truyền thông rộng rãi về Cuộc thi; đánh giá, phát huy kết quả đạt được của Cuộc thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Tổ Thư ký có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 4. Ban Tổ chức và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ nêu tại Điều 3 Quyết định này. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp để thực hiện các nhiệm vụ.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
File đính kèm