Để hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” do Bộ Tư pháp tổ chức, nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong để xuất các giải kiến, giải pháp, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 10/8/2018, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 1225-CV/TWĐTN-BTG đề nghị Ban Biên tập các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn, Ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (Cuộc thi), Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 19/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ gồm cácnội dung sau: