Thông báo điều chỉnh Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019 (27/09/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 09/4/2019 và Thể lệ số 1513/TL-BTC ngày 02/5/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi) đợt 1 (từ ngày 07/6 đến hết ngày 07/7/2019) với 15.083 lượt người dự thi và đợt 2 (từ ngày 31/7 đến hết ngày 01/9/2019) với 14.615 lượt người dự thi.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhằm động viên, khích lệ các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo điều chỉnh về cơ cấu, giá trị giải thưởng cuộc thi (áp dụng đối với đợt 3 và đợt 4) như sau:
- 01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
- 02 Giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng chẵn).
- 03 Giải Ba: 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng).
- 05 Giải Khuyến Khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng).
Người đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.
Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức có liên quan và các thí sinh tham gia hưởng ứng Cuộc thi được biết./.