Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-BTP ngày 05/10/2019, Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 với tên gọi "Pháp luật với mọi người" (sau đây gọi là Cuộc thi), căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-BTP ngày 02/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
Căn cứ Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 09/4/2019 và Thể lệ số 1513/TL-BTC ngày 02/5/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi) đợt 1 (từ ngày 07/6 đến hết ngày 07/7/2019) với 15.083 lượt người dự thi và đợt 2 (từ ngày 31/7 đến hết ngày 01/9/2019) với 14.615 lượt người dự thi.
Thực hiện Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 9/4/2019 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BTP ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 1719/KH-BTP ngày 21/5/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-BTP ngày 01/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”(Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BTP ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi.