Công văn hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" (16/10/2020)

Ngày 05/10/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 với tên gọi "Pháp luật với mọi người" (sau đây gọi là Cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx
 
Thời gian thi được tổ chức từ tháng 20/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020.

Để việc tổ chức Cuộc thi thành công, Bộ Tư pháp đề nghị
Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, đồng thời đăng tải đường link về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.