Quy chế hoạt động

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 19/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quyết định gồm 08 điều, Điều 1 Quy định về thành phần của Hội đồng; Điều 2 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; Điều 3 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng; Điều 4 quy định trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng; Điều 5 quy định trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng; Điều 6 về kinh phí hoạt động, Điều 7 về hiệu lực thi hành và Điều 8 là trách nhiệm thi hành Quyết định.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: