​​​
​​​
​​​

Kết quả khảo sát thực trạng về hiểu biết, kỹ năng, nhu cầu tìm hiểu tìm hiểu pháp luật và các hình thức tiếp cận pháp luật của người dân

Xác định tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Một trong những mục tiêu của Đề án là“xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật”.

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 02 năm 2024

Trong tháng 02 năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Thông tư số 07/2021/TT-BTP ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ Chính phủ ban hành, trên cơ sở thông tin do các bộ, cơ quan ngang bộ cung cấp, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 02 năm 2024, cụ thể như sau:
Liên kết website
Thống kê truy cập