​​​ ​​​​
​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

Ninh Bình triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDP) trên địa bàn tỉnh cũng như việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PBGDPL gắn với trách nhiệm được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.