Liên kết website

Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong công tác hòa giải ở cơ sở 12/05/2022

Công tác hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong đó có lực lượng cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp phần quan trọng đối với công tác này. Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện ý chí, nguyện vọng của cựu chiến binh, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bảo đảm bình đẳng giới trong hòa giải ở cơ sở - Thực trạng và giải pháp 25/04/2022

Hòa giải ở cơ sở là một phương thức giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Ở Việt Nam, trong nhiều vụ việc có liên quan đến mâu thuẫn, xung đột trong gia đình và các bên liên quan, trong đó có phụ nữ và các nhóm yếu thế như người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người nghèo... thường lựa chọn con đường giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, hoặc tìm người có uy tín trong cộng đồng đứng ra giải quyết. Do đó, hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng để góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên, đặc biệt là của phụ nữ khi họ là một trong các bên liên quan của mâu thuẫn và xung đột. Vấn đề bình đẳng giới trong hòa giải ở cơ sở là thực sự cần thiết với mục đích tạo điều kiện để mọi cá nhân, không phân biệt nam hay nữ, giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc có cơ hội như nhau trong việc sử dụng hòa giải ở cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra. Thực hiện tốt việc bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở sẽ góp phần đảm bảo sự công bằng của các bên liên quan, bảo đảm bình đẳng giới thực chất và toàn diện hơn, qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở hiện nay góp phần giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 21/04/2022

“Phát huy vai trò các tổ hòa giải, các tổ chức chính trị xã hội kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, không đề phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; xây dựng “thế trận lòng dân” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm nhằm giảm bền vững các loại tội phạm và giảm tỷ lệ phạm tội lần đầu trong Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng, tập huấn cho hòa giải viên ở cơ sở 07/04/2022

Trong thực tiễn cuộc sống, với những mối quan hệ đa dạng và phức tạp dễ phát sinh những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ từ gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư, nếu không giải quyết kịp thời dễ nảy sinh những căng thẳng, rạn nứt, gây mất đoàn kết dẫn đến các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài gây mất trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư. Hòa giải ở cơ sở đem lại những lợi ích rất thiết thực như tiết kiệm thời gian, nếu vấn đề được giải quyết kịp thời, các tranh chấp được giải quyết ổn thỏa, không bị kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng.

Tìm hiểu về hoạt động hòa giải cộng đồng tại tiểu bang New South Wales, Úc 05/11/2021

Tranh chấp có thể nảy sinh trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống - cho dù đó có thể chỉ là hiểu lầm với hàng xóm, bất đồng giữa các thành viên trong gia đình với nhau, xung đột tại nơi làm việc hoặc tranh chấp về nợ. Tranh chấp có thể phát sinh giữa những người hàng xóm vì nhiều lý do khác nhau như, hàng xóm có thể có vấn đề về tiếng ồn, cần xây dựng hàng rào mới, cây cối nhô cao, chó và các vật nuôi khác, rác thải sinh hoạt,... Thực tế cũng cho thấy, có mối quan hệ không tốt hoặc tranh chấp với hàng xóm có thể khiến cuộc sống trở nên căng thẳng và không ai muốn cảm thấy khó chịu hoặc không an toàn trong chính ngôi nhà của họ.

Hòa giải ở cơ sở - Thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án có hiệu quả 03/11/2021

Hòa giải ở cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp được hình thành từ rất sớm trong lịch sử Việt Nam, xuất phát từ truyền thống giàu lòng nhân văn, tinh thần đoàn kết, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ phong kiến, hòa giải ở cơ sở được thể hiện trong các bản khoán ước, hương ước, quy ước, luật tục của làng xã . Xác định hòa giải ở cơ sở không chỉ giữ vai trò quan trọng là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả mà còn là một hình thức để hàn gắn, khôi phục tình cảm giữa các bên tranh chấp, giúp tổ chức một xã hội đoàn kết, gắn bó, đồng thuận, là cơ sở để ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chế định hòa giải ở cơ sở ngày càng được khẳng định và có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có những quy định về hòa giải ở cơ sở xuất phát từ yêu cầu xây dựng nền tư pháp gần dân . Tiếp đến, để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác tư pháp trong các giai đoạn cách mạng, trong các bản Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật , hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng là một thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án có hiệu quả.

Một số mô hình sáng tạo, hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật tại Đồng Tháp 05/08/2021

Qua 05 năm thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó sự quan tâm chỉ đạo trong việc thực hiện công tác PBGDPL được thực hiện thường xuyên hơn. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, nội dung đã bám sát với yêu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân và phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, nhiều mô hình mới, hay và sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực về công tác PBGDPL đã được xây dựng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 tại tỉnh Lạng Sơn 05/08/2021

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 về triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg. Qua 05 năm thực hiện, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đã chuyển biến đáng kể, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quy trình hòa giải với trẻ em/thanh thiếu niên của Trung tâm Tư pháp Cộng đồng, tiểu bang New South Wales, Úc 17/06/2021

Mặc dù đến thời điểm hiện tại chưa có số liệu thống kê đầy đủ về các vụ việc hòa giải ở cơ sở mà trẻ em dưới 18 tuổi tham gia (không bao gồm các vụ việc hòa giải giữa người lớn về các vấn đề liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi) với tư cách là một bên tham gia hòa giải hay vụ việc trong đó có nguyên do xuất phát từ hành vi vi phạm của người dưới 18 tuổi, song từ những kết quả tích cực chung của công tác hòa giải cũng như từ những cơ hội/lợi ích từ việc sử dụng phương pháp hòa giải nói chung cho thấy biện pháp hòa giải ở cơ sở đối với các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia sẽ đem lại những hiệu quả tích cực về mặt kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt Công ước quốc tế về quyền trẻ em, pháp luật trong nước về quyền trẻ em.

Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005 16/06/2021

Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 có những điểm mới cơ bản sau đây.