Liên kết website

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 – Cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở 14/07/2020

Với bản chất nhân văn sâu sắc, hòa giải ở cơ sở từ bao đời nay đã trở thành một hiện tượng xã hội - pháp luật - văn hóa thấm sâu trong đời sống người dân Việt Nam và thực sự trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư thông qua hòa giải ở cơ sở, chế định hòa giải ở cơ sở luôn được phát triển, hoàn thiện qua mỗi thời kỳ lịch sử.

Giới thiệu một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trên địa bàn tỉnh Long An 08/05/2020

Năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật cả về hình thức lẫn nội dung, góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật được nâng lên. Người dân được thông tin pháp luật, có ý thức tự chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Quy định trách nhiệm của Tòa án; hòa giải viên trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 17/02/2020

Hòa giải là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội; hòa giải thành công sẽ giúp cho việc giải quyết các tranh chấp trong đời sống xã hội một cách bền vững nhất, bởi vì hòa giải là phương pháp giải quyết mâu thuẫn với cách thức thực hiện thân thiện, đồng thuận, đề cao sự chia sẽ, đặt lợi ích tinh thần lên trên lợi ích vật chất, kết quả hòa giải thành sẽ được các bên tự nguyện thi hành.

Để bảo đảm hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên 08/01/2020

Hoạt động hòa giải ở cơ sở của các tổ hòa giải, hòa giải viên thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc giải quyết, hòa giải kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc ổn định trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam 16/12/2019

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta luôn phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm nên ý thức rất sâu sắc về sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Người Việt Nam sống có tình có lý, và chính tính cộng đồng đã hình thành đạo lý sống thiên về tình hơn và “quan hệ” là yếu tố quan trọng có tính quyết định để tồn tại được trong một cộng đồng.

Nhiệm vụ và giải pháp thực thi Luật Tiếp cận thông tin – Công cụ bảo đảm quyền “được biết” của nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/11/2019

“Quyền tiếp cận thông tin” là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 , Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Ở nước ta, lần đầu tiên “quyền được thông tin” đã ghi nhận là quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 . Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa quy định về “quyền được thông tin” trong Hiến pháp năm 1992 và phát triển thành “quyền tiếp cận thông tin” của công dân . Như vậy, tiếp cận thông tin là một quyền hiến định, khẳng định rõ quyền của công dân trong việc chủ động yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin khi họ có nhu cầu tìm kiếm, khai thác và tiếp cận thông tin.

Những vấn đề đặt ra cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 tại Long An 24/10/2019

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những phương thức hữu hiệu để đưa pháp luật vào cuộc sống, đây được coi là khâu đầu tiên, quan trọng của quy trình tổ chức thực hiện pháp luật, trở thành cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống. Bởi vì khi được PBGDPL, mỗi công dân nắm bắt được nội dung, tinh thần của pháp luật, nhận thức được giá trị của pháp luật từ đó thể hiện sự tôn trọng và chấp hành đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN), quản lý xã hội bằng pháp luật.

Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 25/09/2019

Thời gian qua, xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Gia Lai, đặc biệt, với tư cách là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh – Hai đơn vị đã đa dạng hóa các hình thức, nội dung phổ biến pháp luật, chủ động phối hợp với nhau để thực hiện nhiều hoạt động PBGDPL cho hội viên và người dân.

Nhìn lại 02 năm thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 05/09/2019

“Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” và “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Đó vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013. Để thực thi những mục tiêu và nguyên tắc này, chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức và đảm bảo thi hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật tại địa phương, thông qua đó bảo đảm thực thi các quyền cơ bản của công dân đã được pháp luật quy định. Đây là chức năng cơ bản của chính quyền địa phương được Hiếp pháp năm 2013 quy định, và là nhiệm vụ “hàng đầu” của chính quyền địa phương được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương.