Liên kết website

Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật 30/10/2020

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đề ra như một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi tính tối thượng của luật, mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, PBGDPL được coi là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia công tác PBGDPL.

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 – Cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở 14/07/2020

Với bản chất nhân văn sâu sắc, hòa giải ở cơ sở từ bao đời nay đã trở thành một hiện tượng xã hội - pháp luật - văn hóa thấm sâu trong đời sống người dân Việt Nam và thực sự trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư thông qua hòa giải ở cơ sở, chế định hòa giải ở cơ sở luôn được phát triển, hoàn thiện qua mỗi thời kỳ lịch sử.

Giới thiệu một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trên địa bàn tỉnh Long An 08/05/2020

Năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật cả về hình thức lẫn nội dung, góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật được nâng lên. Người dân được thông tin pháp luật, có ý thức tự chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Quy định trách nhiệm của Tòa án; hòa giải viên trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 17/02/2020

Hòa giải là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội; hòa giải thành công sẽ giúp cho việc giải quyết các tranh chấp trong đời sống xã hội một cách bền vững nhất, bởi vì hòa giải là phương pháp giải quyết mâu thuẫn với cách thức thực hiện thân thiện, đồng thuận, đề cao sự chia sẽ, đặt lợi ích tinh thần lên trên lợi ích vật chất, kết quả hòa giải thành sẽ được các bên tự nguyện thi hành.

Để bảo đảm hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên 08/01/2020

Hoạt động hòa giải ở cơ sở của các tổ hòa giải, hòa giải viên thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc giải quyết, hòa giải kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc ổn định trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam 16/12/2019

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta luôn phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm nên ý thức rất sâu sắc về sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Người Việt Nam sống có tình có lý, và chính tính cộng đồng đã hình thành đạo lý sống thiên về tình hơn và “quan hệ” là yếu tố quan trọng có tính quyết định để tồn tại được trong một cộng đồng.