Liên kết website

Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin tại cấp cơ sở để góp phần thúc đẩy xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 28/12/2022

Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin . Để bảo đảm, thực hiện quyền của công dân, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin (bao gồm công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân) do mình tạo ra . Trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ thông tin công dân không được tiếp cận; đối với thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật 27/12/2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực hiện nay. Một trong những kết quả quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật không chỉ trang bị kiến thức pháp luật cho người dân để họ chấp hành theo pháp luật mà còn nâng cao trình độ tri thức cho người dân, tạo công bằng, giúp người dân hiểu quyền, trách nhiệm để tự bảo vệ quyền, tự giác thực hiện trách nhiệm theo quy định và không xâm phạm tới quyền, lợi ích của người khác, của Nhà nước. Có nhiều cách để đưa pháp luật đến người dân : như truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet; cấp phát miễn phí tài liệu pháp luật để tự nghiên cứu; hướng dẫn, giải đáp, tư vấn pháp luật cho người dân về từng vụ, việc cụ thể; trợ giúp pháp lý; hòa giải mâu thuẫn tranh chấp; phổ biến trực tiếp các quy định pháp luật cho người dân, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật… Một trong những hình thức được coi là có hiệu quả là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của báo cáo viên pháp luật. Bài viết này nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật; bối cảnh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong giai đoạn mới và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật để đáp ứng yêu cầu tình hình mới của đất nước.

Chuẩn mực con người Việt Nam và vấn đề ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật 27/12/2022

Từ xưa đến nay, chúng ta đều biết sự tồn/vong, thịnh/suy của một quốc gia, dân tộc, dòng họ, gia đình đều bắt nguồn từ yếu tố con người và quyết định cũng bởi con người. Sinh thời, Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta luôn coi trọng vấn đề con người với tư tưởng lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Xuất phát từ đó, thời gian qua, Đảng ta đã chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt việc xây dựng các hệ giá trị của Việt Nam với bốn thành tố: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực (hệ giá trị) con người Việt Nam [1]. Đây chính là nền tảng tư tưởng về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp lý đồng thời là nguồn lực nội sinh để định hướng và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong giai đoạn mới của Việt Nam chúng ta.

Quan niệm về xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà nước 22/12/2022

Bên cạnh chức năng quản lý nhà nước mọi mặt đời sống xã hội, Nhà nước còn có chức năng phục vụ, cung ứng dịch vụ công vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội và công dân của mình để bảo đảm công bằng xã hội. Chức năng quản lý và cung ứng dịch vụ công được xem là một vai trò thiết yếu của Nhà nước và càng ngày càng được đề cao, đặc biệt trong bối cảnh một quốc gia đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền phục vụ nhân dân.

Giáo dục pháp luật cho người lao động – Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới 20/12/2022

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN là thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật. Hệ thống các văn bản pháp luật được ban hành ngày một nhiều để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, đảm bảo cho sự vận hành bình thường của đời sống, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và công dân. Tuy nhiên, pháp luật không thể phát huy được hiệu lực, hiệu quả nếu không được đưa vào cuộc sống. Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xác định là khâu đầu tiên của thi hành pháp luật, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Pháp luật sẽ được truyền tải tới mọi công dân thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; qua đó giúp mọi công dân nắm bắt được các quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới từng đối tượng. Đối với người lao động (NLĐ), PBGDPL có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của họ; PBGDPL sẽ giúp họ nâng cao ý thức pháp luật nhằm từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật, giúp người lao động bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình; giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo pháp luật, hạn chế tình trạng xung đột trong mối quan hệ với người sử dụng lao động do thiếu hiểu biết pháp luật.

Một số đặc điểm của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp và mối quan hệ với giáo dục pháp luật 20/12/2022

Đặc điểm về cơ cấu người lao động hiện nay và mối quan hệ với giáo dục pháp luật

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân 12/12/2022

Ngày 30/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2011/NĐ-CP quy định về trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện thì một số nội dung quy định tại Nghị định số 125/2011/NĐ-CP không còn phù hợp như: Hệ thống tổ chức của các trường đào tạo, bồi dưỡng còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo, thiếu tính quy hoạch trong xây dựng hệ thống; chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động còn nhiều bất cập; chồng chéo thực hiện nhiệm vụ giữa các trường đào tạo, bồi dưỡng ở Trung ương và địa phương. Cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các trường chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng, thiếu sự đồng bộ; quản trị nội bộ còn yếu kém…