Liên kết website

Quảng Bình: Ban hành Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023

Nhằm nắm bắt tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; qua đó phát hiện những mô hình, cách làm mới có hiệu quả để triển khai nhân rộng, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh kịp thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác nêu trên, ngày 13/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.