Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (2022)

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp

Thực hiện quy định mới theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản quy định quy chế tổ chức, hoạt động và kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg), ngày 15/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1168/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.

Kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg). Để việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg được kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ Tư pháp đã ban hành các công văn hướng dẫn các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg (Công văn số 2231/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021, Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021).

Nhiều quy định mới trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg) và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg (Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg).

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương: Tổng kết công tác năm 2018

Ngày 4/3/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Báo cáo số 58/BC-HĐPH tổng kết công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019

Ngày 4/3/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-HĐPH ngày 4/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).