Quy chế hoạt động

Kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg). Để việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg được kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ Tư pháp đã ban hành các công văn hướng dẫn các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg (Công văn số 2231/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021, Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021).

Theo đó, Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức, chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời nội dung Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; tăng cường thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và mục đích, ý nghĩa ban hành, nội dung cơ bản của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg..

Bên cạnh đó, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương cần chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch của Hội đồng những tháng cuối năm 2021. Trên cơ sở thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương có văn bản cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng và gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/7/2021 để tổng hợp, kiện toàn Hội đồng theo quy định.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL thuộc phạm vi quản lý. Căn cứ vào thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và yêu cầu thực tiễn của địa phương, tiến hành rà soát, quyết định thành phần, số lượng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, trong đó đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, đảm bảo thời hạn kiện toàn theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg và hiệu quả hoạt động của Hội đồng. Đặc biệt là quan tâm bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất để phục vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Các tin đã đưa ngày: