Quy chế hoạt động

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017

Ngày 21/2/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017
 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: