Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Ngày 09/12/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã ban hành Quyết định số 3010/QĐ-HĐPH về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2013 và thay thế Quy chế số 674/HĐPH ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương quy định về nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (gọi là Hội đồng), Ban Thư ký của Hội đồng và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của Hội đồng.
Theo đó, Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp hoặc thành viên Hội đồng trả lời ý kiến bằng văn bản khi được lấy ý kiến. Ban Thư ký của Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng và sự phân công, điều hành của Trưởng Ban Thư ký của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Về quan hệ công tác: Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Hội đồng, Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm thông tin, báo cáo với Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng về tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác. Cơ quan thường trực của Hội đồng làm đầu mối phối hợp giữa các thành viên Hội đồng, tham mưu giúp Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng. Ban Thư ký của Hội đồng chịu sự chỉ đạo của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định. Thành viên Ban Thư ký của Hội đồng có trách nhiệm báo cáo với thành viên Hội đồng về hoạt động của Ban Thư ký và nhiệm vụ được thành viên Hội đồng giao; tham mưu, xin ý kiến về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thư ký.
Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Hội đồng, đánh giá về tình hình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội đồng Bộ, ngành, đoàn thể hoặc Bộ, ngành, đoàn thể (nơi không thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật) và Hội đồng cấp tỉnh gửi Báo cáo về Hội đồng định kỳ 6 tháng (trước ngày 02 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 02 tháng 12).
Trụ sở của Hội đồng, Cơ quan thường trực và Ban Thư ký của Hội đồng đặt tại Bộ Tư pháp, Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp.

Các tin đã đưa ngày: