Quy chế hoạt động

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019

Ngày 4/3/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-HĐPH ngày 4/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Hoạt động trọng tâm năm 2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương bao gồm: (i)Tổ chức các phiên họp của Hội đồng và Ban Thư ký (theo định kỳ 06 tháng, năm hoặc đột xuất) để triển khai hoạt động của Hội đồng; sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên cả nước; (ii)Tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, trong đó tập trung hướng dẫn, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với tổng kết thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất ban hành chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế của các cấp, các ngành và có giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới; Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật với cải cách hành chính, cải cách tư pháp; (iii) Tham mưu, tư vấn củng cố, kiện toàn, nâng cao lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; (iv)Tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019: Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019; (v)Tư vấn hướng dẫn, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá, chấm điểm hiệu quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Thông tư số 03/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (vi) Tổ chức 04 Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2019 tại các bộ, ngành, địa phương để đánh giá toàn diện công tác…

Các tin đã đưa ngày: