Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng Trung ương) theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2016, hoạt động của Hội đồng Trung ương đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Ngày 09/12/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã ban hành Quyết định số 3010/QĐ-HĐPH về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Hướng dẫn kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Công văn số 7049/BTP-PBGDPL ngày 02/10/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 19/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật