Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (năm 2007)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

Danh sách thành viên Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (năm 2008)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ