Khánh Hòa: Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.