Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn bản triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (sau đây gọi là Chương trình). Để triển khai Chương trình nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, thực hiện trách nhiệm được giao, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình và Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình.