Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018 26/02/2018

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2728/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, ngày 12/02/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở 19/01/2018

1. Nội dung quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng đồng. Thực tiễn hoạt động hòa giải ở cơ sở thời gian qua đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác này trong việc góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự và phòng ngừa tội phạm, vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để phát huy tốt nhất hiệu quả của hoạt động hòa giải đối với đời sống xã hội, Nhà nước thực hiện sự quản lý, tạo điều kiện cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở được kiện toàn và phát triển.

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động hòa giải cơ sở 11/01/2018

1. Khái niệm, ý nghĩa về phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở 1.1. Khái niệm về phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở

Đã có cơ chế bảo đảm thi hành kết quả hòa giải thành ở cơ sở 10/05/2017

Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, tại Chương XXXIII của Bộ luật này quy định “Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án”. Theo đó, Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự, tức là sau khi có quyết định công nhận của Tòa án, các bên phải tự nguyện thi hành thỏa thuận của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành của Tòa án; hết thời gian này, bên phải thực hiện nghĩa vụ có điều kiện thực hiện nghĩa vụ mà không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện, bên có quyền được nộp đơn yêu cầu thi hành cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Bộ Tư pháp báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 03/04/2017

Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04/11/2013, ngày 03/4/2017, Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo số 101/BTP-BC sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên 27/03/2017

Thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai luật Hòa giải cơ sở; Thực hiện Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên, Sở Tư pháp Vĩnh Long đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh xây dựng kế hoạch phối hợp số 05/KH-TCLVT-STP ngày 06/3/2017 về việc phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên. Theo đó thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng trong 03 ngày, từ ngày 23-25/3/2017.

Kết quả qua 03 năm triển khai Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An 28/02/2017

Hòa giải là một truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hoạt động hòa giải mang đậm tính nhân văn, hoạt động vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và nền tảng pháp luật. Mục đích của hòa giải ở cơ sở là nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, hàn gắn vun đắp sự hòa thuận, hạnh phúc cho từng gia đình, mang lại niềm vui cho mọi người, mọi nhà, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 20/02/2017

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hòa giải ở cơ sở là tập trung triển khai Bộ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, đây là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Công văn số 494/BTP-PBGDPL ngày 20/02/2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017.