Có tổng số 110 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
40/QĐ-BTP 08/01/2018 Bộ Tư pháp Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tư pháp
3117/KH-BTP 30/08/2017 Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017
2873/BTP-PBGDPL 15/08/2017 Bộ Tư pháp V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2828/CTPH-BTP-THVN-TNVN 11/08/2017 Bộ Tư pháp Thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2017-2021
868/QĐ-BTP 20/06/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của Bộ Tư pháp
2076/BTP-PBGDPL 20/06/2017 Bộ Tư pháp Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
705/QĐ-TTg 25/05/2017 Thủ tướng Chính Phủ Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
727/QĐ-BTP 24/05/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Danh sách Cộng tác viên của Chuyên mục Hỏi đáp pháp luật, Cổng thông tin Bộ Tư pháp
699/QĐ-BTP 22/05/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1710/BTP-PBGDPL 22/05/2017 Bộ Tư pháp V/v triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
14/2017/QĐ-TTg 08/05/2017 Thủ tướng Chính Phủ Về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
619/QĐ-TTg 08/05/2017 Thủ tướng Chính Phủ Ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1502/BTP-PBGDPL 05/05/2017 Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn phát huy vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1503/BTP-PBGDPL 05/05/2017 Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở
105/BC-HĐPH 12/04/2017 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
97/BC-ĐA1133 31/03/2017 Bộ Tư pháp Báo cáo số 97/BC-ĐA1133 về việc tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016".
100/BC-BTP 31/03/2017 Bộ Tư pháp Báo cáo số 100/BC-BTP về tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
99/BC-BTP 31/03/2017 Bộ Tư pháp Báo cáo số 99/BC-BTP về sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
75/BC-ĐA4061 14/03/2017 Bộ Tư pháp Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” giai đoạn 2012 – 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới
74/BC-ĐA4061 14/03/2017 Bộ Tư pháp Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2016