Danh sách thành viên

Danh sách kiện toàn thành viên Ban Thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Ngày 14/4/2020, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định số 839/QĐ-HĐPH về việc kiện toàn thành viên Ban Thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: