Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị năm 2020

23/03/2020

Ngày 28/02/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định số 364/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020” (sau đây gọi là Đề án ICCPR) năm 2020. Theo đó, các hoạt động trọng tâm của Bộ Tư pháp trong năm 2020 là:

Thứ nhất, Tổ chức biên soạn, dịch sang tiếng dân tộc thiểu số và phát hành: (1) Tờ gấp pháp luật về quyền dân sự, chính trị đăng tải trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật; (2) Hỏi đáp pháp luật về quyền dân sự, chính trị đăng tải trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thứ hai, Tổ chức tập huấn nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng cho giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở một số trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Thứ ba, Đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: Tổ chức thực hiện các chương trình phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị trên Đài Truyền hình Việt Nam; Tổ chức thực hiện Chương trình đối thoại trực tuyến tìm hiểu về các quyền dân sự, chính trị trên Báo Pháp luật Việt Nam; Tổ chức cuộc thi pháp luật trực tuyến tìm hiểu về các quyền dân sự, chính trị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; Tổ chức phổ biến Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Thứ tư, Thực hiện tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2020. Bộ Tư pháp sẽ có Công văn hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án ICCPR.
Chi tiết theo file đính kèm./.
Các tin đã đưa ngày: