Liên kết website

Quy định mới về báo cáo viên pháp luật 05/11/2010

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật. Thông tư này có 14 điều, quy định về tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật, thẻ báo cáo viên pháp luật, quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật…

Quy định mới về báo cáo viên pháp luật 05/11/2010

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật. Thông tư này có 14 điều, quy định về tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật, thẻ báo cáo viên pháp luật, quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật…

Khắc phục hạn chế và bất cập trong phổ biến pháp luật 15/10/2010

Hôm qua – 12/10, tại Cần Thơ, Bộ Tư pháp và Dự án JUDGE phối hợp tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật PBGDPL).

Khắc phục hạn chế và bất cập trong phổ biến pháp luật 15/10/2010

Hôm qua – 12/10, tại Cần Thơ, Bộ Tư pháp và Dự án JUDGE phối hợp tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật PBGDPL).

Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên” 18/08/2010

Ngày 02/8/2010, tại Nghệ An, Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên”.

Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên” 18/08/2010

Ngày 02/8/2010, tại Nghệ An, Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên”.

Đoàn kiểm tra công tác của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ làm việc tại Nghệ An 11/08/2010

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ; Công văn số 464/UBDT-VP ngày 07/7/2010 của Uỷ ban Dân tộc về việc triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL; trong 2 ngày 5,6/8/2010, Đoàn kiểm tra số 2 của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ do đồng chí Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn cùng với các thành viên đại diện: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về làm việc tại Nghệ An.

Bộ Quốc phòng: Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2010 11/08/2010

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Quốc phòng đã triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và đạt được những kết quả sau:

Đoàn kiểm tra công tác của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ làm việc tại Nghệ An 11/08/2010

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ; Công văn số 464/UBDT-VP ngày 07/7/2010 của Uỷ ban Dân tộc về việc triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL; trong 2 ngày 5,6/8/2010, Đoàn kiểm tra số 2 của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ do đồng chí Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn cùng với các thành viên đại diện: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về làm việc tại Nghệ An.

Bộ Quốc phòng: Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2010 11/08/2010

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Quốc phòng đã triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và đạt được những kết quả sau: