Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

08/04/2021

Ngày 16/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 829/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi, với nội dung là: Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.\

Nội dung công văn cũng đề nghị 
các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp khác; đồng thời chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
Các tin đã đưa ngày: