Liên kết website

Phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021

31/03/2021

Vừa qua, ngày 26/3/2021, Bộ Tư pháp và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký Kế hoạch số 819/KH-BLĐTBXH-BTP về việc phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa 02 Bộ trong năm 2021.

Theo Kế hoạch, nội dung phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  về việc phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa 02 Bộ trong năm 2021 cụ thể như sau:

Về mục đích: Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình số 5106/CTr-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa 02 Bộ giai đoạn 2018 – 2022; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp luật ngành lao động, thương binh và xã hội, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đáp ứng ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghia và hội nhập quốc tế; kế hoạch là căn cứ để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác pháp luật ngành lao động, thương binh và xã hội năm 2021.

Về yêu cầu: Đảm bảo bám sát các nội dung của Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa 02 Bộ giai đoạn 2018 – 2022; các hoạt động phải cụ thể, khả thi, phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xác định thứ tự ưu tiên theo yêu cầu công tác năm của 02 Bộ; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục và chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Về nội dung: Tập trung vào công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là dự án văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo, trọng tâm là dự án hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Trong đó nội dung phối hợp của 02 Bộ đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) như sau: (i) Kiện toàn danh sách báo cáo viên pháp luật của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; (ii) PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghipẹ theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021; triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021”; tiến hành tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg và các chương trình, đề án về PBGDPL trong ngành lao động, thương binh và xã hội; (iii) Thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ được giao trong Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn nội dung, hình thức PBGDPL trong ngành lao động, thương binh và xã hội; (iv) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định mới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự thảo các văn bản pháp luật mới được trình và ban hành trong năm 2021 thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; (v) Kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng và Ban Thư ký giúp việc Hội đồng Trung ương; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, thực hiện có hiệu quả trách nhiệm thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Ban Thư ký giúp việc của Hội đồng; (vi) Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: