Liên kết website

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

29/04/2021

Ngày 29/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1301/BTP-PBGDPL gửi các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương về việc cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 quy định về thành phần và nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – 58, 60 Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) và email: tuytv@moj.gov.vn trước ngày 15/5/2021.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: