10 câu chuyện pháp luật nhằm tạo nguồn tư liệu phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật tại Trung tâm giáo dục cộng đồng.">
Liên kết website

10 câu chuyện pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật tại Trung tâm học tập cộng đồng

05/11/2006

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 10 câu chuyện pháp luật nhằm tạo nguồn tư liệu phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật tại Trung tâm giáo dục cộng đồng.

Chủ đề các câu chuyện bao gồm:

Chủ đề 1: Phòng chống mua bán người

Chủ đề 2: Bảo vệ môi trường ở khu dân cư và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Chủ đề 3: Quy định pháp luật về thực hiện quyền tố cáo của công dân và các biện pháp bảo vệ người tố cáo

Chủ đề 4. Trình tự thực hiện quyền khiếu nại của người khiếu nại

Chủ đề 5: Những quy định pháp luật về cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân.

Chủ đề 6: hợp đồng đặt cọc

Chủ đề 7: trách nhiệm phòng, chống ma túy của gia đình, tổ chức, cá nhân

Chủ đề 8: Các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống HIV/AIDS; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS

Chủ đề 9: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: những nội dung nhân dân bàn và quyết định

Các tin đã đưa ngày: