Liên kết website

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị

30/08/2021

Ngày 25/8/2021, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ để triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ ngày 25/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư đã xác định rõ 03 mục đích, yêu cầu: (i) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên trong Bộ, ngành Tư pháp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của Nhân dân; (ii) Xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là lãnh đạo triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và đánh giá, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên; có giải pháp định hướng, thực hiện phù hợp, hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng thanh thiếu niên đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra tại Kết luận số 76-KL/TW; (iii) Đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm sự lồng ghép trong triển khai các hoạt động. Đồng thời Kế hoạch xác định 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau đây: (i) Tiếp tục tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận số 76-KL/TW; (ii) Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật để thể chế hóa các chủ trương, chính sách nêu tại Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW; (iii) Rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện tại Kết luận số 76-KL/TW trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị; (iv) Tăng cường công tác truyền thông, PBGDPL nói chung, trọng tâm là PBGDPL cho thanh, thiếu niên; (v) Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp có năng lực, phẩm chất đạo đức và văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; (vi) Sơ kết, tổng kết, theo dõi việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW hằng năm; (vii) Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng mô hình.

Ban cán sự đảng giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng định kỳ hàng năm về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nêu trên./.
 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: