Liên kết website

Hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa là 125 triệu đồng

20/10/2021

Ngày 20/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Theo đó Nghị định đã quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với người được bảo hiểm tiền gửi.

Nghị định đã quy định đối tượng được áp dụng gồm Người được bảo hiểm tiền gửi, Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, Tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi
Theo Điều 3 Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg , số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng), cao hơn mức quy định tại Quyết định 21/2017/QĐ-TTg, hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 75.000.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 12/12/2021, ngày Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg có hiệu lực, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tăng thêm 50.000.000 đồng.

Tuy nhiêm, đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: