Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

20/05/2022

Ngày 20/5/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ký Quyết định số 1196/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, Bộ Tư pháp xác định việc thực hiện tổng kết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm 03 mục đích sau:
- Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật.

- Nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống (nếu có) nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật PBGDPL trong thời gian tới.

- Phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc triển khai tổng kết thực hiện 10 năm Luật PBGDPL sẽ gồm 05 nhóm hoạt động, bao gồm: (i) Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật PBGDPL gắn với các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương; (ii) Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện Luật; (iii) Tổ chức Hội thảo nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL; (iv) Xây dựng dự thảo các báo cáo tổng kết Luật và (v) Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

Kinh phí phục vụ hoạt động tổ chức tổng kết thực hiện Luật PBGDPL tại các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên năm 2022 của cơ quan, đơn vị dành cho công tác PBGDPL và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Kinh phí phục vụ các hoạt động tổng kết Luật PBGDPL của Bộ Tư pháp được bố trí trong kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và các nhiệm vụ đặc thù trong công tác PBGDPL của Bộ Tư pháp năm 2022 và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: