Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027 năm 2023

03/03/2023

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2023 tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt thông tin dự thảo chính sách, pháp luật, từ đó tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 02/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Quyết định số 253/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2023 của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch của Bộ Tư pháp đã xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: (i) tiếp tục tổ chức truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương về vị trí, vai trò công tác truyền thông dự thảo chính sách; (ii) tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra về truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật; (iii) nghiên cứu đề xuất, phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật và các cơ chế tài chính có liên quan; (iv) tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tham mưu chủ trì xây dựng; (v) nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật; (vi) tổ chức các hội thảo nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Đề án (về giải pháp tăng cường sự tham gia của các cơ quan thông tin, báo chí trong truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật; về vấn đề nguồn lực, nghiên cứu, phối hợp trong xây dựng và thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật); (vii) tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong công tác truyền thông dự thảo chính sách.
Kế hoạch xác định việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi Đề án và lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp bằng hình thức phù hợp, trong đó tập trung truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong dự thảo Luật Thủ đô, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng (sửa đổi). Bộ Tư pháp cũng sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện điểm về truyền thông đối với các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bằng các hình thức phù hợp.
Tại Kế hoạch, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ đã được xác định rõ gắn với từng nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án tại cơ quan Bộ Tư pháp năm 2023./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: