Liên kết website

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tổ chức 05 Đoàn kiểm tra của Hội đồng trong năm 2023

19/05/2023

Ngày 17/5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) ban hành Kế hoạch số 1961/KH-HĐPH về kiểm tra của Hội đồng năm 2023.

Theo đó, với mục đích đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng các cấp trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo Luật PBGDPL và các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực này; đồng thời kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đồng thời nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL nói chung, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL nói riêng giúp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Hội đồng thành lập 05 Đoàn kiểm tra tại một số bộ, địa phương cụ thể như sau: (i) Đoàn kiểm tra thứ nhất tại Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông; (ii) Đoàn kiểm tra thứ hai tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn; (iii) Đoàn kiểm tra thứ ba tại Thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng; (iv) Đoàn kiểm tra thứ tư tại Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam và (v) Đoàn kiểm tra thứ năm tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.
Thời gian tổ chức các Đoàn kiểm tra vào quý II, III năm 2023.
Nội dung kiểm tra của các Đoàn kiểm tra tập trung vào nắm bắt thực trạng công tác PBGDPL trong nhà trường; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; truyền thông chính sách có tác động lớn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nguồn lực cho công tác PBGDPL.
Bên cạnh các Đoàn kiểm tra nêu trên, Kế hoạch kiểm tra cũng xác định trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc chủ động tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc kết hợp việc kiểm tra công tác PBGDPL trong quá trình kiểm tra công tác lĩnh vực thuộc phạm vi, lĩnh vực được giao. Thời gian kiểm tra: Quý III-IV/2023.
Lưu Công Thành
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: