Liên kết website

Trung ương Đoàn thanh niên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật

06/06/2024

Để triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (gọi tắt là Đề án 279), đồng bộ thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm trong các cấp bộ đoàn trực thuộc, ngày 30/5/2024, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3559-CV/TWĐTN-BTG ngày…. về việc triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ/TTg ngày 04/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ”.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hò Chí Minh xác định đây là đề án quan trọng, góp phần quán triệt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), do đó đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như:
1. Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Đề án 279 đến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên bằng hình thức phù hợp, tạo sự lan toả trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); vai trò của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN; góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của nhân dân và thanh thiếu niên, qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác PBGDPL nói riêng và tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nói chung.
2. Thường xuyên rà soát, đánh giá, nghiên cứu kết quả, chất lượng, điều kiện
triển khai, thực hiện công tác của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện về hoạt động và các chính sách dành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên PBGDPL, nhất là tại vùng đồng bào DTTS&MN.
3. Tích cực trao đổi kinh nghiệm và tuyên truyền, lan toả mô hình hay, cách
làm hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức… nhất là các sở, ban, ngành địa phương có liên quan để thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN.
4. Có giải pháp để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp
luật, tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nói chung và
đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ đoàn,
đoàn viên, thanh niên tại vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng.
5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 279; tôn vinh, khen thưởng các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có nhiều đóng góp trong công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN.
6. Hằng năm, Ban Thường vụ các tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Ban Bí thư Trung ương Đoàn./.
Đinh Quỳnh Mây
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: