Liên kết website

Bộ Tư pháp hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 – 2016”

20/05/2016

Ngày 19/5/2016, Ban chỉ đạo Đề án Trung ương ban hành công văn số 1610/BCĐ-ĐA1133 về việc hướng tổng kết Đề án, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về mốc thời gian tổng kết: Từ ngày 15/7/2013 đến ngày 30/5/2016
2. Về nội dung tổng kết: Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện theo những nội dung trong công văn và liệt kê kết quả theo Phụ lực gửi kèm.
3. Về hình thức sơ kết, tổng kết: Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo đánh giá về Trung ương bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học.
4. Về trách nhiệm thực hiện: Các địa phương thuộc phạm vi Đề án tổng kết theo nội dung nêu tại mục 2 Công văn này. Các địa phương khác nếu có triển khai Đề án thì căn cứ nội dung Công văn này, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo Đề án Trung ương để tổng hợp chung.
5. Về kết quả tổng kết: Báo cáo tổng kết Đề án đề nghị gửi về Ban chỉ đạo Đề án Trung ương (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và gửi file đính kèm qua email: thanhlc@)moj.gov.vn) trước ngày 30/6/2016 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Các tin đã đưa ngày: