Liên kết website

Tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

04/06/2020

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp chiều ngày 04/6/2020 với sự tham gia của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, đại diện Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Cục Kế hoạch - Tài chính.

Tại cuộc họp, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng thay mặt Lãnh đạo Vụ PBGDPL đã báo cáo về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2020; tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” (Đề án 471); tình hình thực hiện Thông tư số 03/QĐ-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ. Theo đó, trong thời gian qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã phát huy vai trò trong tư vấn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Vụ PBGDPL đề xuất Lãnh đạo Bộ chủ trương sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng. Đối với việc triển khai Đề án 471, mặc dù chưa được bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2019, 2020 nhưng Vụ PBGDPL đã tích cực, chủ động cân đối nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để triển khai các hoạt động và đạt một số kết quả tích cực. Để việc triển khai có hiệu quả Đề án trong thời gian tới, Vụ PBGDPL cũng như các đơn vị đã thống nhất ý kiến báo cáo đề xuất Lãnh đạo Bộ cho chủ trương để tập trung triển khai một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, trong đó có việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia hay việc triển khai một số nhiệm vụ thường xuyên khác.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá việc thực hiện tốt Đề án 471 sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Các giải pháp, kiến nghị Vụ đề xuất đã bảo đảm tính đồng bộ, trong đó cần tập trung nguồn lực xây dựng Cổng Thông tin điện tử của cả nước. Thứ trưởng đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng gắn với những giải pháp, phương hướng triển khai thực hiện đã được xác định qua việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư vừa qua.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động của Vụ PBGDPL; hoan nghênh những kết quả Vụ đã chủ động triển khai trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực kinh phí. Bộ trưởng nhất trí về chủ trương sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; đồng thời nhấn mạnh vị thế, vai trò của Hội đồng trong thời gian tới phải bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt, thống nhất và có hiệu lực, hiệu quả. Về việc thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg, Bộ trưởng cơ bản đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của Vụ PBGDPL; giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện từng nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thuộc Bộ (Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ); giao các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Vụ PBGDPL trong tham mưu, thực hiện các giải pháp căn cơ, hiệu quả để triển khai Đề án. Bộ trưởng cũng đã cho ý kiến cụ thể về việc thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP./.
                                                   Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: