Liên kết website

Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

18/07/2020

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (gọi tắt là Hội đồng) năm 2020 và chuẩn bị tổ chức phiên họp của Hội đồng, sáng 14/7, Ban Thư ký Hội đồng đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 với các nội dung: Công bố Quyết định của Chủ tịch Hội đồng về việc kiện toàn thành viên Ban Thư ký; thảo luận, cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; thảo luận, cho ý kiến về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Ban Thư ký Hội đồng, Phó Vụ trưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) chủ trì Tọa đàm.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2020, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 27 Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nhưng Hội đồng các cấp đã tích cực tư vấn cho Chính phủ, UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức PBGDPL đạt được kết quả tích cực. Kết quả nổi bật là đã ứng dụng mạnh mẽ và hiệu quả công nghệ thông tin trong PBGDPL như: PBGDPL trên Cổng/Trang Thông tin thông tin điện tử, qua mạng xã hội; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tập huấn trực tuyến kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL. Các phương tiện thông tin đại chúng tham gia tích cực, chủ động hơn và tăng cường chất lượng chuyên mục, tin bài PBGDPL. Nội dung pháp luật phổ biến được lựa chọn phù hợp hơn với đối tượng, địa bàn, tập trung vào các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, các văn bản pháp luật của chính quyền địa phương mới được ban hành; nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp; vấn đề dư luận xã hội quan tâm; chủ trương, quan điểm mới trong các dự thảo văn bản luật ngay từ khi soạn thảo; pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng được chú trọng. Hội đồng các cấp đã chủ động tư vấn điều chỉnh các nhiệm vụ công tác, cách thức, phương pháp tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL được quan tâm thực hiện.
Tại Tọa đàm các đại biểu tham dự đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo, đồng thời đề nghị đánh giá sâu hơn bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong Báo cáo để làm rõ những đổi mới trong hình thức, cách thức PBGDPL theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, qua các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tiếp tục cụ thể hóa các nhiêm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm… Một số đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong dự thảo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; phân công cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện để bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và khả thi; đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng./.
                                               Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: