Liên kết website

Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2019 trong Công an nhân dân

16/07/2019

Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 2019 (09/12/2019) có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, ngày 08/7/2019, Bộ Công can đã ban hành Công văn số 1857/BCA-V03 hướng dẫn về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trong Công an nhân dân.

Với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh” và các khẩu hiểu hành động: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”; “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ và thực thi pháp luật”; “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”; “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”. Ngày Pháp luật năm 2019 trong lực lượng công an nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương; tổ chức quan triệt, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; nội dung chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của lực lượng Công an nhân dân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm như pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháp; quản lý cư trú, pháp luật về đất đai, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ trẻ em…
Các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2019 trong công an nhân dân được tổ chức triển khai dưới các hình thức cụ thể như:
- Tổ chức mít – tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với thực hiện các cuộc vận động, phong trào ở từng đơn vị, địa phương; thông qua hội nghị, hội thảo, họp giao ban…; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, ngày hội pháp luật; qua hoạt động thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ… phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương.
- Tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rông, cờ, biểu ngữ cở cơ quan đơn vị. Đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong việc tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật.
- Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương (Báo in, Báo nói, Báo hình, Báo điện tử, Tạp chí, Công thông tin điện tử, trang thông tin điện tử…) mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, bình luận, đối thoại chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
- Biểu dương, khen thưởng  những tập thể, cá nhân, gương người tốt việc tốt, có thành tích  xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yên cầu, nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: