Liên kết website

Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013. 21/10/2013

Theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Từ năm nay, có một Ngày để cả nước thượng tôn pháp luật 12/04/2013

Năm nay là năm đầu tiên Luật phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu lực thi hành và cũng là năm đầu tiên Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành ngày để cả nước tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.