Liên kết website

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả tích cực

25/01/2023

Năm 2022, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa được quan tâm, triển khai dưới nhiều hình thức phù hợp. Từ đó, tiếp tục gặt hái và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảm bảo nguồn lực
Căn cứ Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2022 của tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, ngay từ đầu năm, thị xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch PBGDPL tập trung vào 03 nội dung lớn:
- Thứ nhất, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến cuộc sống hành ngày của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp người dân thuộc các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai – nhà ở, hôn nhân gia đình, xử lý vi phạm hành chính…
- Thứ hai, tập trung vào việc phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua có hiệu lực trong năm 2021 và 2022.
- Thứ ba, chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định của Chính phủ, Bộ ngành và UBND tỉnh để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã như công tác dân vận, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; các quy định về chính sách an sinh xã hội…
Để thực hiện tốt kế hoạch công tác PBGDPL năm 2022, thị xã đã tiến hành kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL với 32 thành viên đại diện các ban, ngành theo đúng quy định, đồng thời bố trí 104 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo việc triên khai đầy đủ các nội dung công tác PBGDPL trên địa bàn. Đặc biệt, Phòng Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan tham mưu trong triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Hiệu quả tích cực
Thị xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, tập huấn, giới thiệu văn bản pháp luật mới…Năm 2022, toàn thị xã đã tổ chức 353 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 19.614 lượt người dự nghe; tổ chức 03 hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã và tổ chức 350 hội nghị tại xã, phường; biên soạn và cấp phát 2769 bộ tài liệu phục vụ công tác PBGDPL.
Bên cạnh đó, thị xã luôn chú trọng lựa chọn hình thức phù hợp với đối tượng và đại bàn dân cư. Cụ thể, hệ thống Đài Truyền thanh -Tiếp hình và các Đài Truyền thanh cơ sở đã phát hơn 1.984 lần (mỗi lần từ 3-5 phút) với nội dung tuyên truyền pháp luật. Ngành Giáo dục và đào tạo đã lồng ghép việc dạy và học để phổ biến cho học sinh các nội dung pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm Covid-19. Song song các hoạt động trên, thị xã đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật cho người dân cơ sở. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phối hợp với cơ quan, địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật bằng diễu hành, xe loa, khẩu hiệu…với các chủ đề về phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…Năm 2022, toàn thị xã tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
Qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, các cơ quan, địa phương trên toàn thị xã đã tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho hơn 1.024 lượt công dân. Công tác hòa giải đạt nhiều kết quả tốt, 932 hòa giải viên thuộc 188 tổ hòa giải đã tiếp nhận 240 vụ việc, hòa giải thành 219 vụ, đạt 91,2%. Các tủ sách pháp luật đã góp phần tích cực vào kết quả công tác PBGDPL, toàn thị xã có 446 tủ sách pháp luật với 112.036 đầu sách pháp luật. Năm qua, toàn thị xã đã bổ sung thêm 693 đầu sách, tài liệu mới. Việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho việc đọc sách như bàn ghế, tủ, phòng đọc sách luôn được chú trọng. Kết quả, toàn thị xã có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tất cả 27/27 xã, phường đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quy định tại Bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11), thị xã đã triển khai nhiều hình thức phong phú, hiệu quả để tổ chức Ngày pháp luật ở cơ quan, địa phương mình. Nhiều đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo sức lan tỏa sâu rộng, tập trung hình thức phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử, tuyên truyền qua ứng dụng trên thiết bị di động, mạng xã hội…Những kết quả tích cực trên đã được Sở Tư pháp ghi nhận thông qua đánh giá mức độ hoàn thành công tác chuyên môn của Phòng Tư pháp thị xã đạt loại xuất sắc Khối thi đua các Phòng Tư pháp cấp huyện năm 2022.
Ông Nguyễn Hữu Hào – Thị ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp thị xã cho biết: “Công tác PBGDPL của thị xã trong năm 2023 sẽ chú trọng duy trì những hình thức đang phát huy hiệu quả cao, đồng thời thường xuyên tìm tòi, phát hiện và nhân rộng các hình thức mới phù hợp với đặc thù của cơ quan, địa phương trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của tỉnh và thị xã, hướng dẫn của Sở Tư pháp để luôn đảm bảo công tác PBGDPL của địa phương đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực vào việc triển khai kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước đến với toàn thể cán bộ, công chức và mọi tầng lớp người dân trên địa bàn, qua đó cùng toàn hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.
Từ kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL tại thị xã, năm 2023 với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, công tác PBGDPL của thị xã tiếp tục được quan tâm từ đó góp phần cùng toàn ngành Tư pháp Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.
Đặng Hữu
Các tin đã đưa ngày: