Liên kết website

Quảng Bình: Ban hành Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023

21/03/2023

Nhằm nắm bắt tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; qua đó phát hiện những mô hình, cách làm mới có hiệu quả để triển khai nhân rộng, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh kịp thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác nêu trên, ngày 13/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Theo Kế hoạch, Hội đồng sẽ tổ chức 02 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra  tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bố Trạch và UBND huyện Lệ Thủy với các nội dung kiểm tra phù hợp. Mốc kiểm tra tính từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra.
Nội dung kiểm tra công tác PBGDPL tập trung vào các nội dung: công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; việc củng cố, kiện toàn và bố trí công chức phụ trách công tác PBGDPL; việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên; kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL...); công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác PBGDPL; việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; các hình thức PBGDPL có hiệu quả;việc triển khai thực hiện các Đề án, văn bản về PBGDPL; kinh phí cho công tác PBGDPL, thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.
Nội dung kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung vào các nội dung: công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; rà soát củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; hỗ trợ nguồn lực, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở; việc chi trả thù lao cho hòa giải viên trực tiếp tham gia các vụ việc hòa giải tại địa phương; công tác tự kiểm tra, thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đặc biệt là việc triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025”; những mô hình, cách làm hiệu quả được áp dụng.
Nội dung kiểm tra công xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tập trung vào các nội dung: công tác chỉ đạo và thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025; việc thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, số xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022; kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong quý III năm 2023.
                                                                                                     Ánh Ngọc
Các tin đã đưa ngày: